Gebruiksvoorwaarden

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE SITE ALSTUBLIEFT AANDACHTIG

Gebruik van deze site houdt de aanvaarding in van deze voorwaarden; gebruik de site niet als u niet met deze voorwaarden akkoord gaat. We kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, dus controleer ze zo nu en dan, aangezien voortzetting van uw gebruik van de site betekent dat u eventuele wijzigingen aanvaardt.

Door gebruik te maken van deze site, gaat u ermee akkoord dat anderen gebruik kunnen maken van uw probleem, wens of idee als inspiratiebron voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten.

Wij willen duidelijk stellen dat alle problemen, wensen, voorstellen, ideeën en gegevens ons worden toegestuurd zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. De indiening van uw probleem of idee bij  Iwishtherewas.com of Iwishtherewas.com/zorg geschiedt op geheel vrijwillige basis.

Op het moment dat u zich registreert op de website www.iwishtherewas.com of Iwishtherewas.com/zorg komt er tussen u en Iwishtherewas B.V. een overeenkomst tot stand.

U verklaart dat u de hieronder vermelde voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, en gaat er verder mee akkoord dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle extra informatie die al is of nog zal worden ingediend, totdat wij schriftelijk anders overeenkomen:

1. Ik maak geen inbreuk op de rechten van derden en ik heb geen weet van enige andere persoon of instelling op wiens/wier rechten inbreuk zal worden gemaakt door Iwishtherewas.com' kennisname en/of gebruik van de verschafte gegevens.

2. Ik begrijp dat de indiening van mijn probleem, wens of idee bij Iwishtherewas.com of Iwishtherewas.com/zorg geen vertrouwelijke relatie schept of Iwishtherewas B.V. verplicht de wens/het idee (of daarmee verband houdende informatie) als geheim of vertrouwelijk te behandelen.

3. Ik begrijp dat Iwishtherewas B.V. of welk ander bedrijf ook niet de uitdrukkelijke of impliciete verplichting heeft om mijn probleem, wens of idee te gebruiken, en dat mij geen vergoeding toekomt voor enig onbedoeld of bedoeld gebruik van dat probleem, die wens of dat idee, daarmee verband houdende ideeën, of ideeën die zijn afgeleid uit mijn inzending op de website Iwishtherewas.com of Iwishtherewas.com/zorg.

4. Iwishtherewas B.V. is niet verplicht een afwijzing van mijn inzending met redenen te omkleden of  activiteiten te onthullen die verband houden met het onderwerp van het ingediende probleem, de wens of het idee dat is ingediend.

5. Ik ga ermee akkoord dat ik als enige verantwoordelijk ben en zal blijven voor de inhoud van alle inzendingen die ik doe, en ik zal geen materiaal indienen dat onwettig, lasterlijk, beledigend of aanstootgevend is. Ik ga ermee akkoord niets bij de site in te dienen dat een inbreuk maakt op enig recht van derden.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.iwishtherewas.com en Iwishtherewas.com/zorg waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overige (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Iwishtherewas B.V. of haar licentiegevers. 

Alle materiaal dat u op deze site indient, zal beschouwd worden als de verlening van een royaltyvrij, niet-exclusief recht en licentie om dit materiaal te gebruiken, reproduceren, wijzigen, vertonen, verzenden, aan te passen, te publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te creëren, het over de hele wereld te verspreiden in wat voor medium en door welke verspreidingsmethoden ook, hetzij thans bekend dan wel in de toekomst bedacht. Bovendien verklaart u afstand te doen van alle zogeheten "persoonlijkheidsrechten".

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Iwishtherewas B.V. heeft de inhoud van de webiste www.iwishtherewas.com en Iwishtherewas.com/zorg met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, aangezien het merendeel van de content van deze website wordt aangeleverd door anderen dan Iwishtherewas B.V, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van wensen en oplossingen die worden ingediend. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen aangeleverde content. We behouden ons het recht voor inzendingen te weigeren waarvan wij menen dat ze niet overeenkomstig de bedoelingen van deze website zijn. Als u content tegenkomt waarvan u meent dat ze niet op deze website thuishoort of dat ze anderszins schadelijk of ongewenst is, zend dan alstublieft een e-mail naar info@iwishtherewas.com

Iwishtherewas B.V. zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, letsel, aanspraak, verplichting of enigerlei schade die op welke wijze ook voortvloeit uit (a) eventuele fouten in of omissies van de website Iwishtherewas.com, (b) het niet beschikbaar zijn of de onderbreking van de website, (c) uw gebruik van de website Iwishtherewas.com, (d) uw gebruik van welke apparatuur ook in verband met de website Iwishtherewas.com, (e) de content van de website, of (f) enig oponthoud of prestatiegebrek die te buiten gaan wat redelijkerwijs van Iwishtherewas B.V. kan worden gevergd.

Iwishtherewas B.V. behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de website www.iwishtherewas.com en de overeenkomst met u te ontbinden indien u: - inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden, - in strijd handelt met de relevante wet-en regelgeving, - op enige andere wijze handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

De totale aansprakelijkheid van Iwishtherewas B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximaal bedrag van EUR 50,-- per gebeurtenis. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan

  1. redelijke kosten die u zou moeten maken om de prestatie van Iwishtherewas B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van u wordt ontbonden;
  2. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze gebruiksvoorwaarden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze gebruiksvoorwaarden.
Iwishtherewas B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van u of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst.

Op de overeenkomst tussen u en Iwishtherewas B.V. is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

LINKS. Sommige links op de site zullen u in staat stellen verbinding te maken met sites waarover wij geen zeggenschap hebben. Iwishtherewas B.V. verschaft deze links enkel gemakshalve. Het aanzien van een link houdt niet de goedkeuring in, en ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige site waarnaar het linkt. U bezoekt die op eigen risico.


Iwishtherewas B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. KvK nr: 17239838Ik zou willen dat...

Statistiek

Totaal aantal gebruikers 783
Totaal aantal wensen 339
Top 5 wensen met de meeste 'Ja' stemmen
Wens met de meeste reacties

Favoriete video's


bekijk wens

bekijk wens

bekijk wens

Wens in de spotlight

Ik zou wensen dat... er alleen ruwe vloeren in badkamers van o... Bekijk de wens

Mee eens?
 Ja  Nee

Opgelost!

nooit meer zonder medicijnen Lees verder
Jac